Tarcza finansowa dla mikro, małych i średnich firm

Od 29 kwietnia Polski Fundusz Rozwoju S.A. umożliwia przedsiębiorcom składanie wniosków o wsparcie finansowe w formie subwencji finansowych w ramach rządowego programu Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich firm.

Finansowanie opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, z której nawet 75 proc. wartości po spełnieniu określonych warunków (w tym m.in.: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia) może zostać umorzone po 12 miesiącach.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE

W programie może wziąć udział wyłącznie przedsiębiorca, który łącznie spełnia poniższe kryteria:

I. Odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;

II. Prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;

III. Nie zalegał z płatnościami podatków na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku, przy czym nie uznaje się za zaległość (i) rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenia, lub (ii) zalegania z płatnościami podatków nieprzekraczającego trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej;

IV. Nie zalegał z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku, przy czym nie uznaje się za zaległość (i) rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenia, lub (ii) zalegania z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczającego trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej;

V. Nie prowadzi działalności w zakresie:

  • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
  • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; oraz
  • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych;

VI. Wobec którego, na dzień składania wniosku: (i) nie otwarto likwidacji (w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Spółek Handlowych), (ii) postępowania upadłościowego w rozumieniu Prawa Upadłościowego ani (ii) postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu Prawa Restrukturyzacyjnego; oraz

VII. W odniesieniu do którego są spełnione następujące przesłanki: (i) Beneficjent posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (ii) działalność gospodarcza Beneficjenta została zarejestrowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz (ii) jego Główny Beneficjent Rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w Raju Podatkowym, przy czym zakwalifikowanie Beneficjenta do udziału w Programie pomimo braku spełnienia powyższych przesłanek możliwe jest w razie zobowiązania się Beneficjenta, w przypadku nieposiadania przez Beneficjenta rezydencji podatkowej na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz, w przypadku posiadania przez głównego Beneficjenta Rzeczywistego Beneficjenta rezydencji podatkowej w Raju Podatkowym, do spowodowania, że Główny Beneficjent Rzeczywisty Beneficjenta przeniesienie rezydencję podatkową na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w obu przypadkach w terminie 9 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej.

 

NA CZYM POLEGA WSPARCIE

Finansowanie opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, z której nawet 75 proc. wartości po spełnieniu określonych warunków może zostać umorzone po 12 miesiącach.

Kwota subwencji dla mikrofirm (1-9 pracowników) zależy od liczby pracowników i spadku przychodów (trzy progi: 25%, 50%, 75%) oraz może wynieść odpowiednio 12, 24 lub 36 tys. zł na pracownika w przeliczeniu na etat, a maksymalna kwota to 324 tys. zł.

Z otrzymanej subwencji 25% jej wartości jest umarzane automatycznie po 12 miesiącach, pod warunkiem kontynuacji działalności, a pozostałe 50% zależy od utrzymania stanu zatrudnienia. Łącznie, Mikroprzedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia, może zachować (bez obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości subwencji, a w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy 25% jej wartości.

W przypadku zaś małych i średnich przedsiębiorstw (10-249 pracowników), kwota subwencji zależy od spadku przychodów (trzy progi: 25%, 50%, 75%) oraz może wynieść odpowiednio 4%, 6% lub 8% przychodów za 2019 r., a maksymalna kwota to 3,5 mln zł. Z otrzymanej subwencji 25% jej wartości jest umarzane automatycznie po 12 miesiącach pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% zależy od utrzymania stanu zatrudnienia, a pozostałe 25% – od wysokości straty na sprzedaży.

Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone wyłącznie na:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu; oraz
  • przedterminową spłatę kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być przeznaczone maksymalnie 25% kwoty subwencji.

! Środki z subwencji nie mogą zostać przeznaczone na płatności do właściciela, ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem.

 

Kwota subwencji, która podlega zwrotowi, spłacana będzie w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po dacie udzielenia subwencji.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji finansowej.

Wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich firm można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną w bankach komercyjnych, których lista opublikowana jest na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.