Zmiany w ograniczeniach od 15 grudnia – co się zmienia od dzisiaj?

Zapowiadane przez Ministra Zdrowia zeszłotygodniowe restrykcje znalazły odzwierciedlenie w opublikowanym w dniu 14 grudnia 2021 r. Rozporządzeniu[1] Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. Co zmienia się od środy 15 grudnia?

 

Nowe limity gości w lokalach gastronomicznych, pubach i barach, kinach oraz Kościołach do 31 stycznia 2022 r.

W hotelach dla gości udostępnia się nie więcej niż 30% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.

W obiektach gastronomicznych udostępnia się maksymalnie 30% liczby miejsc w ogródku gastronomicznym, lokalu lub wydzielonej strefie gastronomicznej, a odległość między stolikami ma wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m (licząc od powierzchni stolika).

Kina mogą funkcjonować, pod warunkiem:

 • udostępnienia widzom nie więcej niż 30% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa;
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

W obiektach sportowych na otwartym powietrzu może być zajęte 30% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, bez udostępniania miejsc siedzących obok siebie. Nowy limit zajęcia 30% obiektu dotyczy także basenów, aquaparków oraz obiektów sportowych zamkniętych.

W Kościołach, wewnątrz budynku może przebywać maksymalnie 30% obłożenia, zaś na zewnątrz uczestnicy uroczystości muszą zachować 1,5 metrowy dystans.

Zaszczepieni nie są wliczaniu do limitów i mają obowiązek okazania certyfikatu.

Do ustanowionych wyżej limitów, nie wliczają się osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. Przy czym, to na osobę zaszczepioną, rozporządzenie nakłada obowiązek okazania zaświadczenia o szczepieniu.

Zakaz organizowania dyskotek, a wesela do 100 osób

Ustanawia się zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Zamknięte będą także dyskoteki.

Z zakazu tego wyłącza się sportowe kluby taneczne.

Organizowanie wesel oraz innych imprez tego typu, np. konsolacji jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób.

Szczepionki dla 5 latków

Do szczepień dopuszczone zostały dzieci, które ukończyły 5 rok życia.

Obowiązkowy wynik testu na covid po wjeździe do Polski spoza strefy Schengen

Do 31 stycznia 2022 r. osoba przyjeżdżająca do Polski spoza strefy Schengen ma obowiązek wykonania testu przeciw COVID-19 i okazania negatywnego wyniku z tego testu Straży Granicznej. Test należy wykonać nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczaniem granicy. W przypadku nieokazania takiego testu, automatycznie nakładana jest obowiązkowa kwarantanna trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Zmiany w obowiązkowej kwarantannie przy chorobie domownika

Zgodnie z nowymi wytycznymi, z obowiązkowej kwarantanny przy chorobie domownika, mogą zostać zwolnione tylko osoby zaszczepione oraz te które przeszły zachorowanie COVID-19 (a ściślej rzecz ujmując, osoby które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia wprowadzenia do systemu pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uzyskanego przez domownika) – pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu, wykonanego już po stwierdzeniu zakażenia u domownika.

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami, osoba niezaszczepiona albo ta nie poddana izolacji przy potwierdzeniu zachorowania domownika, obowiązana jest do odbycia kwarantanny trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji chorego domownika.

Nauka zdalna w szkołach od 20 grudnia

Nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono ograniczenie polegające na wdrożeniu nauki zdalnej w szkołach.

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

 • szkół podstawowych;
 • szkół ponadpodstawowych;
 • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
 • szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych;
 • szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

Co ważne ograniczenie nie dotyczy:

 • przedszkoli (w tym oddziałów przedszkolnych, które funkcjonują w szkołach podstawowych);
 • szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 • internatów i burs;
 • branżowych szkół I stopnia.

W czasie ograniczenia funkcjonowania ww. jednostek systemu oświaty, wskazanych poniżej, tj. w:

 • klasie VIII szkoły podstawowej;
 • klasie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiadającej klasie VIII szkoły podstawowej;
 • klasie III liceum ogólnokształcącego;
 • klasie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiadającej klasie III liceum ogólnokształcącego;
 • klasie IV technikum

– dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2311).