Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

CZYM JEST UPROSZCZONY WNIOSEK O UPADŁOŚCI I KTO MOŻE GO ZŁOŻYĆ?

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości to formalny wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego, który może zostać złożony przez dłużnika lub jego reprezentanta w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego lub na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu. Tym samym może on zostać złożony w przypadku, gdy wobec dłużnika toczyło się uprzednio jedno z postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu bądź przyspieszone układowe lub układowe czy sanacyjne, które zostało umorzone. Postępowania takie mogą zostać umorzone kiedy:

  • prowadzenie postępowania zmierza do pokrzywdzenia wierzycieli;
  • układ nie został przyjęty w toku postępowania;
  • dłużnik wniósł o umorzenie postepowania i wyraziła na to zgodę rada wierzycieli;
  • z okoliczności sprawy, w szczególności z zachowania dłużnika, wynika, że układ nie zostanie wykonany;
  • dłużnik utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu, a także zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem (czyli de facto gdy stał się niewypłacalny w stopniu uniemożliwiającym dalsze prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego).

Mając na uwadze powyższe, uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony, co do zasady, w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania przez dłużnika postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Co istotne, uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości (co sugeruje jego nazwa) jest istotnie odformalizowany względem ,,klasycznego’’ wniosku o ogłoszenie upadłości. Ustawa stanowi bowiem, iż wniosek ten powinien spełniać wymogi pisma procesowego oraz zawierać żądanie ogłoszenia upadłości, co oznacza w praktyce:

  • wskazanie, iż stanowi on uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości;
  • oznaczenie sądu do którego jest kierowany; określenie uczestników postępowania i ich przedstawicieli/pełnomocników;
  • wskazanie sygnatury akt postępowania;
  • żądanie ogłoszenia upadłości.

Wniosek podlega opłacie sądowej wynoszącej 200,00 zł – dowód uiszczenia opłaty powinien zostać załączony do wniosku.

W JAKIEJ SYTUACJI WNIOSEK POWINIEN ZOSTAĆ ZŁOŻONY?

Zgodnie z art. 9a prawa upadłościowego nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia.

Podstawą do ogłoszenia upadłości jest zaistnienie stanu niewypłacalności dłużnika, przy czym podstawą do otwarcia jednego z postępowań restrukturyzacyjnych jest alternatywnie: stan niewypłacalności lub też stan zagrożenia niewypłacalnością.

Tym samym, złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości jest zasadne w sytuacji, gdy postępowanie restrukturyzacyjne zostaje umorzone wskutek utraty zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu, czyli w praktyce w sytuacji gdy dłużnik stał się de facto niewypłacalny – w szczególności gdy przyczyną otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego był stan zagrożenia niewypłacalnością.

Mając na uwadze powyższe, przy założeniu, że postępowanie restrukturyzacyjne zostało otwarte wobec dłużnika zagrożonego niewypłacalnością, jak i przy założeniu, że do dnia zakończenia lub prawomocnego umorzenia postępowania nie jest możliwe ogłoszenie upadłości, zasadnym wydaje się być wniosek, iż złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dla tego przewidzianym powinno skutkować wyłączeniem odpowiedzialności reprezentantów dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za zobowiązania tejże – przy czym wyłączenie tej odpowiedzialności nie jest wprost wyrażone w treści przepisów ustawy.

Wskazać wypada, gwoli zupełności, iż powyżej opisany przypadek nie jest jedynym, w którym należy rozważyć zasadność złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości wskutek fiaska postępowania restrukturyzacyjnego – w praktyce ważnym jest, aby rozważenie zasadności złożenia rzeczonego wniosku następowało każdorazowo po umorzeniu postępowania.