Unijny program dotacji dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie dostępu do praw własności intelektualnej

JAK THE IDEAS POWERED FOR BUSINESS SME FUND MA SIĘ DO POLSKI?

W Polsce dostępne będą jedynie dotacje w zakresie zgłoszeń znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, ponieważ Urząd Patentowy RP (UPRP) nie zadeklarował uczestnictwa w programie w zakresie usługi IP Scan.

Dotacje przyznawane będą w formie zwrotu kosztów poniesionych w związku ze zgłoszeniem znaku towarowego i/lub wzoru przemysłowego do kwoty stanowiącej równowartość 50% opłat od zgłoszenia, jednakże nie większej niż 1 500,00 euro na jednego wnioskodawcę.

Zgłoszenia wniosków o przyznanie dotacji będą przyjmowane w 5 „oknach” – pierwsze z nich zostało uruchomione z dniem 11 stycznia 2021 r., a przyjmowanie wniosków zakończy się 31 stycznia 2021 r. Następnie, wnioski można będzie składać w marcu, maju, lipcu oraz wrześniu 2021 r.

Każdy przedsiębiorca jest uprawniony do złożenia tylko jednego wniosku, zaś o przyznaniu dotacji będzie decydować kolejność zgłoszeń. Budżet przeznaczony na każdą turę przyznawania dotacji opiewa na kwotę 4 000 000 euro.

Do uzyskania zwrotu kosztów zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego wymagane jest spełnienie następujących warunków:

  • posiadanie przez wnioskodawcę statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
    w rozumieniu prawa unijnego, które pokrywa się z definicjami tych kategorii przedsiębiorców zawartymi w przepisach polskiego Prawa przedsiębiorców;
  • złożenie drogą elektroniczną wniosku o dotację do EUIPO oraz otrzymanie decyzji uwzględniającej wniosek;
  • zgłoszenie znaku towarowego i/lub wzoru przemysłowego do odpowiedniego urzędu krajowego (UPRP w przypadku ochrony na terytorium Polski), Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu lub EUIPO w odpowiednim terminie od uzyskania decyzji oraz uiszczenie stosownych opłat do zgłoszenia;
  • złożenie wniosku o zwrot kosztów za pomocą linku udostępnionego w decyzji EUIPO
    o przyznaniu dotacji

Po spełnieniu wszystkich wyżej wskazanych warunków, przedsiębiorca w ciągu miesiąca powinien uzyskać zwrot części poniesionych kosztów.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronach UPRP  oraz EUIPO