Ostatni dzwonek na wdrożenie PPK dla (prawie) najmniejszych pracodawców

Wielu pracodawców odłożyło wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych na ostatni moment. Ryzyko odpowiedzialności finansowej powinno zmotywować do podjęcia niezwłocznych kroków w tym przedmiocie. Warto jednak przypomnieć, że nie każdy zatrudniający ma obowiązek wprowadzenia PPK dla swoich pracowników.

 

KTO MA OBOWIĄZEK WDROŻENIA PPK ?

Do utworzenia PPK obowiązany jest podmiot zatrudniający:

 • pracowników w rozumieniu przepisów KP – za wyjątkiem pracowników młodocianych;
 • osoby, które ukończyły 18 lat, zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;
 • osoby wykonujące pracę nakładczą;
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji;
 • ww. osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Jedynym warunkiem objęcia tych osób PPK jest ich podleganie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo swojej nazwy, Pracownicze Plany Kapitałowe nie dotyczą więc tylko osób zatrudnionych w ramach pracowniczego stosunku zatrudnienia, ale również na podstawie umów cywilnoprawnych. Bez znaczenia pozostaje, czy są to umowy terminowe, czy zawarte na czas nieokreślony.

WAŻNE TERMINY

Do obowiązków zatrudniającego objętego przepisami ustawy o PPK należy w szczególności:

 • wybór instytucji zarządzającej PPK;
 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK – dla podmiotów, które na 31 grudnia 2019 r. zatrudniały mniej niż 20 osób albo rozpoczęły działalność po tej dacie, termin upływa 23 kwietnia 2021 r.;
 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK – dla podmiotów, które na 31 grudnia 2019 r. zatrudniały mniej niż 20 osób albo rozpoczęły działalność po tej dacie, termin upływa 10 maja 2021 r.;
 • miesięczne opłacanie składek pochodzących od zatrudniającego i zatrudnionego, i przekazywanie ich do wybranej instytucji finansowej.

Wysokość składek przedstawia się następująco:

1. Wpłaty finansowane przez Zatrudniającego:

 • wpłata podstawowa (obligatoryjna) – 1,5% wynagrodzenia brutto;
 • wpłata dodatkowa (dobrowolna) – do 2,5% wynagrodzenia brutto.

2. Wpłaty finansowane przez Zatrudnionego:

 • wpłata podstawowa (obligatoryjna) – 2,0% wynagrodzenia brutto;
 • wpłata dodatkowa (dobrowolna) – do 2,0% wynagrodzenia brutto.

3. Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa:

 • jednorazowa wpłata powitalna – 250 zł;
 • dopłata roczna – 240 zł

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA ZA BRAK PPK

Jakkolwiek faktyczne objęcie poszczególnych pracowników PPK zależy od ich decyzji, to wdrożenie programu w przedsiębiorstwie jest ustawowym obowiązkiem podmiotów wskazanych przez ustawodawcę.

W razie ustalenia, że dany podmiot nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w obowiązującym go ustawowym terminie, Polski Fundusz Rozwoju S.A. (dalej jako PFR) wezwie go do tego, wyznaczając 30 dniowy termin licząc od dnia otrzymania wezwania. Wówczas zatrudniający powinien zawiadomić PFR o zawarciu umowy z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

Niedotrzymanie terminu nie pozbawia zatrudniającego prawa do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z dowolnie wybraną instytucją finansową, która oferuje prowadzenie i zarządzanie PPK. Jednak wyznaczona instytucja finansowa, w przeciwieństwie do pozostałych podmiotów mających prawo oferować PPK, nie może odmówić zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Niezależnie od tego, w sytuacji nie zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, zatrudniający naraża się na odpowiedzialność finansową w postaci kary grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u tego podmiotu w roku obrotowym poprzedzającym to uchybienie.

KOGO NIE DOTYCZY OBOWIĄZEK WDROŻENIA PPK?

Nie mają obowiązku wdrożenia PPK:

1. Mikroprzedsiębiorca, o ile wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat. Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że z momentem zadeklarowania przez chociażby jednego zatrudnionego chęci przystąpienia do PPK, mikroprzedsiębiorca zostanie objęty obowiązkiem wdrożenia programu. Nadto utrata statusu mikroprzedsiębiorcy wiązać będzie się z obowiązkiem objęcia osób zatrudnionych PPK.

2. Osoba fizyczna, zatrudniająca inną osobę fizyczną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą żadnej z nich;

3. Pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie, a więc w przypadku spółki zatrudniającej do 20 osób – do 23 kwietnia 2021 r.) prowadzi Pracownicze Plany Emerytalne (dalej jako PPE) oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.