Nowe zasady po powrocie do polski zza granicy

W przypadku podróżujących wracających do Polski, o ile ich podróż odbywała się tzw. transportem zbiorowym tj. samolotem, pociągiem, busem czy autokarem, a nie własnym samochodem – rozporządzenie nakłada obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny – licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy. Sanepid nie wydaje w tym przedmiocie dodatkowej decyzji administracyjnej, dlatego że kwarantanna nakładana jest na podstawie art. art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Co więcej, na przedsiębiorców świadczących taki transport został nałożony obowiązek poinformowania pasażerów, że taką kwarantannę będą musieli odbyć.

 

DLA KOGO BRAK KWARANTANNY PO PODRÓŻY ZZA GRANICY?

NEGATYWNY TEST NA COVID

Najważniejszą zmianą jest zwolnienie z kwarantanny przewidziane dla osób, które przy przekraczaniu granicy dysponują negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Co ważne test musi być wykonany, przed przekroczeniem granicy – w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku. Wynik, testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 sporządzony w języku polskim lub angielskim, należy przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej.

Warto również pamiętać, że osoby posiadające poświadczenie odbycia szczepienia – również wjadą do Polski i nie będą musiały odbywać obowiązkowej kwarantanny.

 

OKREŚLONE GRUPY ZAWODOWE, SPORTOWCY, UCZNIOWE I SZCZEPIENI NA COVID-19

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, z obowiązku odbywania obowiązkowej kwarantanny po powrocie z zza granicy, zwolnieni są:

 1. Osoby wykonujące czynności zawodowe  takie jak:
  • członkowie załogi statku powietrznego;
  • rybacy i marynarze a także inne osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych;
  • członkowie załóg statków;
  • osoby będące członkami zespołu realizującego inwestycję terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
  • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego;
  • obsady pociągu i inni pracowników niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego;
  • kierowcy pojazdów wykonujący transport drogowy do 3,5 tony;
  • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.
 2. Osoby wykonujące pracę w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy.
 3. Żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujących zadania służbowe.
 4. Członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego.
 5. Inspektorzy administracji morskiej lub uznanej organizacji, o której mowa w przepisach o bezpieczeństwie morskim, którzy przekraczają granicę w celu przeprowadzenia inspekcji.
 6. Uczniowie pobierający naukę w Polsce oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki.
 7. W celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu przez cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich UE, państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci.
 8. Osoby odbywające żeglugę pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy portami państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, bez zawijania do portów państw trzecich.
 9. Studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej i osoby prowadzące działalność naukową.
 10. Osoby wykonujące za granicą prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą w tym prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze.
 11. Zawodnicy, członkowie sztabu szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeuci lub sędziowie, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także przez akredytowani dziennikarze.
 12. Osoby wykonujące zawód medyczny, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekracza tę granicę w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Osoby, które w styczniu 2021 r. przystępują do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.
 14. Osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, zwane dalej „osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19”;
 15. Osoby, które w styczniu 2021 r. przystępują do egzaminu zawodowego;
 16. Osoby, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii[1], w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.
 17. Członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych, członkowie sztabu szkoleniowego, lekarze, fizjoterapeuci i sędziowie sportowi, powracający do Polski z międzynarodowych zawodów organizowanych przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji – nowość od 23.01.2021 r.!
 18. Osoby posiadające negatywny wynik testu na COIVD.

 

DLA KOGO OTWARTE HOTELE?

Kolejne osoby mogą skorzystać z hoteli i bazy noclegowej. Zgodnie z dodanymi postanowieniami, korzystanie z usług noclegowych dozwolone jest dla:

 • sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz dla osób przeprowadzających kontrolę antydopingową.

W celu skorzystania z bazy noclegowej przez sportowców czy ich sztaby trenerskie, warunkiem jest posiadanie odpowiedniego dokumentu wystawionego przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe lub przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim/paraolimpijskim albo inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski czy międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy lub dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową.

 • dziennikarzy w związku z wykonywaniem poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza (konieczne jest posiadanie legitymacji prasowej).

 

WYŁĄCZENIA Z ZAKAZU ZGROMADZEŃ

Kolejne wyłączenia z zakazu zgromadzeń dla:

 • przeprowadzenia konkursów, olimpiad i turniejów;
 • próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego.

 

[1] w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).