Kolejny lockdown rządu

Aktualne pozostają wciąż zasady dotyczące zakrywania ust i nosa za pomocą masek, zakazu zgromadzeń czy odbywania kwarantanny, po przekroczeniu granicy. Szerzej o tym pisaliśmy tutaj: SZIP • KWARANTANNA PO POWROCIE Z CZECH, KONIEC Z PRZYŁBICAMI, WRACAJĄ RESTRYKCJE NA WARMII I MAZURACH – NOWE ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

 

BASENY ZAMKNIĘTE NA NOWO, HALE SPORTOWE BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

Niewiele ponad miesiąc w znacznej części kraju, otwarte były baseny czy sauny dla zwykłych obywateli. Wobec rosnącego stanu zakażeń rząd zdecydował się na ponowne ograniczenie funkcjonowania takich miejsc. Jest to powrót do znanego stanu rzeczy, kiedy z basenów mogli korzystać jedynie:

 • pacjenci (baseny działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą);
 • członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych.

Oczywiście nadal pozostają zamknięte siłownie, centra fitness czy dyskoteki i kluby nocne. Obiekty sportowe mogą być otwarte jedynie na potrzeby sportu zawodowego, a mecze rozgrywane bez udziału publiczności. Ponownie zamknięto stoki narciarskie.

Kasyna mogą działać jedynie w formie internetowej.

 

ZAMKNIĘTE KINA, TEATRY, MUZEA, OPERY

Wydarzenia kulturalne w takich miejscach mogą odbywać się jedynie online. Dopuszczalne są jedynie próby spektakli w teatrach, sztuk operowych oraz udostępnianie zbiorów, które znajdują się na tzw. świeżym powietrzu.

 

SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE OTWARTE

W miejscach takich może przebywać maksymalnie jedna osoba na jedno stanowisko, a nadto stanowiska muszą być od siebie oddalone o co najmniej 1,5 metra, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

 

NA NOWO ZAMKNIĘTE GALERIE HANDLOWE

Nowe rozporządzenie na nowo zamyka sklepy w galeriach handlowych. Wracamy do okresu, kiedy otwarte mogą być jedynie:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy z artykułami toaletowymi, produktami kosmetycznymi i środkami czystości,
 • apteki i sklepy medyczne,
 • sklepy meblowe, remontowe i budowalne,
 • kioski i księgarnie,
 • sklepy z częściami i akcesoriami samochodowymi,
 • stacje paliw,
 • punkty usług telekomunikacyjnych.

Ograniczona zostaje również możliwość świadczenia usług. Otwarte mogą być jedynie:

 • zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne i optyczne,
 • placówki medyczne, bankowe, pocztowe, ubezpieczeniowe i logistyczne,
 • warsztaty samochodowe, myjnie samochodowe
 • zakładu ślusarskie, szewskie, krawieckie
 • pralnie,
 • lokalem gastronomiczne, ale jedynie w zakresie wydawania posiłków na wynos.

Nie jest dozwolone funkcjonowanie również tzw. wysp handlowych.

 

ZAMKNIĘTE HOTELE

Hotele są zamknięte dla gości. Prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne, wyłącznie:

1. W zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych.

2. Dla osób wykonujących zawód medyczny – dla potwierdzenia konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wykonywanie zawodu, przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

3. Dla osób wykonujących czynności zawodowe, w tym m.in.:

 • członków załogi statku powietrznego;
 • osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;
 • kierowców wykonujących transport drogowy;
 • członków obsady pociągu;
 • pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych;
 • osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji   inwestycji   celu publicznego;
 • pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych;

 na potwierdzenie powyższego konieczne jest posiadanie dokumentu wystawionego przez odpowiedniego pracodawcę, wskazanego powyżej.

4. Dla pacjentów ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą – celem potwierdzenia konieczności uzyskania świadczenia, pacjent albo jego opiekun musi posiadać skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej.

5. Dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych – osoby takie musza posiadać legitymację służbową.

6. Dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji budowy gazociągu w Świnoujściu – na potwierdzenie konieczne jest posiadanie odpowiedniego dokumentu wystawionego przez pracodawcę.

7. Dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego – na potwierdzenie faktu zgrupowania lub współzawodnictwa sportowego sportowcy i ich trenerzy muszą posiadać dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

8. Dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego – na potwierdzenie powyższego konieczne jest posiadanie dokumentu wystawionego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną.

9. Dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowychw dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym – na potwierdzenie powyższego konieczne jest posiadanie zawiadomienia alb innego dokumentu potwierdzającego posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy.

10. Dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji –konieczne jest posiadanie dokumentu wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

11. Dla osób realizujących w Polsce określone projekty inwestycyjne.

12. Dla gości – żołnierzy Wojsk Sojuszniczych czy pracowników cywilnych wojska, Policji, ABW, AW, CBA itp.

13. Dla posłów i senatorów, korzystających z Domu Poselskiego.

14. Dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do swojego miejsca zamieszkania.

15. Dla sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz dla osób przeprowadzających kontrolę antydopingową.

16. Dla dziennikarzy, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza.

 

[1] ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, DZ. U. 2021 poz. 512