Prawo wykroczeń

Zaostrzenie wykroczeń drogowych

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2021.2328

Wejście w życie: 1 styczeń 2022 rok

Najnowsze zmiany w Kodeksie wykroczeń dotyczą zaostrzenia wykroczeń drogowych. Nowo wprowadzony art. 24 §1a k.w. stanowi, że za wykroczenia drogowe sąd może orzec grzywnę nawet do 30 tysięcy złotych, podczas gdy za pozostałe wykroczenia górna granica wynosi 5 tysięcy złotych.

Ustawodawca postanowił zaostrzyć grzywnę za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Zgodnie z art. 86 §1a k.w. jeżeli następstwem tego wykroczenia jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych. Z kolei, jeżeli sprawca tego wykroczenia znajdował się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega on karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 zł.

Zgodnie z nowo dodanym art. 86b §1 k.w. kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadząc pojazd mechaniczny: 1) wbrew obowiązkowi nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, 2) nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, 3)wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem, 4) omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, 5) narusza zakaz jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych, podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Paragraf 2 tego przepisu stanowi, iż za popełnienie tego wykroczenia przy prowadzeniu innego pojazdu, grozi kara grzywny albo nagany.

Co istotne, paragraf 3 tego przepisu stanowi, iż w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego.

Kolejna zmiana dotyczy zaostrzenia kary za prowadzenie na drodze pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 §1 k.w.). Dotychczas najmniejsza grzywna to było 50 złotych, a teraz to 2500 zł. Zgodnie z nowym brzmienie art. 87 § 2 k.w. kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Zgodnie z nowo dodanym art. 90 § 2 k.w. jeżeli tamowanie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu dopuszcza się osoba prowadząca pojazd mechaniczny, podlega ona grzywnie nie niższej niż 500 zł.

Zgodnie z art. 92a § 2 k.w. kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, przekraczając je o ponad 30 km/h, podlega karze grzywny nie niższej niż 800 złotych.

Nowo wprowadzony art. 92b k.w. stanowi, iż kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Ustawodawca postanowił penalizować korzystanie z innych pojazdów mechanicznych bez przewidzianych do tego uprawnień (rowerów, hulajnóg elektrycznych). Zgodnie z art. 94 §1a k.w. kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

Jedne z nowych wykroczeń dotyczy nieuprawnionego wjeżdżania lub wchodzenia na przejazd kolejowy. Zgodnie z art. 97a k.w. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także kierujący pojazdem, który narusza zakaz:

 1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, oraz wejścia lub wjazdu na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych;

2) wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2000 złotych.

 

Zmiany w postępowaniu mandatowym

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2021.2328

Wejście w życie: 1 styczeń 2022 rok

Konsekwencją zaostrzenia kar za wykroczenia drogowe, są także zmiany w postępowaniu mandatowym uregulowanym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgodnie z art. 96 §1ad k.p.w. w postępowaniu mandatowym w sprawach o wykroczenia określone w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń można nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń – do 6000 zł.  Dotychczas maksymalny mandat mógł wynieść 500 zł.  Z kolei za popełnienie wykroczenia polegającego na niewskazaniu osoby kierującej pojazdem (art. 96 § 3 k.w.) najwyższy mandat nałożony przez Policję może wynieść aż 8000zł -art. 96 §1d k.p.w.