Prawo pracy

Przedłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania  COVID-19 (Dz.U.2021.751)

Wejście w życie: 26 kwietnia 2021 r.

W związku z sytuacją epidemiczną przedłużono okres zamknięcia jednostek systemu oświaty. Aby umożliwić opiekunom dzieci sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w tym okresie, ustawodawca wprowadził możliwość kolejnego przedłużenia otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tego tytułu nie później niż do dnia 9 maja 2021 r., co zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2021 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczas obowiązujących zasadach.

 

Dofinansowanie wynagrodzeń miejsc pracy z Tarczy 9.0

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemiiCovid-10(Dz.U.2021.713)

Wejście w życie: 26 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie zmieniające wprowadza szereg zmian w zakresie wsparcia, udzielanego przedsiębiorcom w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Jeżeli chodzi o dotację i dofinansowanie przyznawane przez powiatowe i wojewódzkie Urzędu Pracy na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15gga tzw. specustawy z dnia 2 marca 2020 r. ), przyznawane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, to zmiany wchodzą w  życie  od  26  kwietnia  2021  r.  Natomiast  do  dnia  30  czerwca  2021  r.  wnioski   o dofinansowanie (VIA-WOMPP) można składać za pośrednictwem modułu www.praca.gov.pl

Wnioski te mogą składać przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza (prowadzona w dniu 31 marca 2021 r.) jest oznaczona jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz ogminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662 oraz z 2021 poz. 36 i 97), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z.

Należy zwrócić uwagę, że ocena spełnienia przesłanki w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności opiniowana jest na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.

 

Dzień wolny za 1 maja 2021 r. w sobotę

 

Pamiętajmy, że tegoroczna majówka wypadła między innymi w sobotę (1 maja). Zgodnie z art. 130 kodeksu pracy, święto, które wylicza ustawa o dniach wolnych od pracy, wypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższe oznacza, że pracodawca jest zobowiązany w innym dniu przyznać pracownikowi dzień wolny. Taki dzień powinien przypadać na ten sam okres rozliczeniowy, w którym przypada dane święto. Jeśli okresem u pracodawcy obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy, dzień wolny powinien zostać wyznaczony jeszcze na maj 2021 r.

To pracodawca ustala się dodatkowy dzień wolny. Może on jednak porozumieć się w tej kwestii z pracownikami. Nie ma również przeciwwskazań do ustalenia różnych terminów dnia wolnego dla poszczególnych pracowników, jeżeli wymaga tego czynnik organizacyjny zakładu pracy.