Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Przedłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Wejście w życie: 24 maja 2021 r.(Dz.U. z 2021 r. poz. 934)

Wejście w życie: 24 maja 2021 r.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii ustawodawca po raz kolejny – do 6 czerwca 2021 r. – przedłużył okres otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego  z powodu:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko;
  • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19, albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Rozporządzenie zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów w dniu 20 maja 2021 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczas obowiązujących zasadach.

 

Porozumienie w sprawie stosowania umowy pomiędzy Polską a Turcją  o zabezpieczeniu społecznym

 

Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Warszawie dnia 17 października 2017 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 772)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r.

W  dniu  1  czerwca  br.  weszła  w  życie  Umowa  między  Rzecząpospolitą  Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie 17 października 2017 r. oraz Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania tej Umowy.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Umowa tworzy podstawy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujących w Polsce i w Turcji, ułatwiając nabywanie prawa do takich świadczeń jak: zasiłki chorobowe i macierzyńskie, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, emerytury, zasiłki pogrzebowe”.

Nadto, Umowa reguluje również m.in.:

  • uzyskiwanie prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy i starości,
  • sumowanie okresów ubezpieczenia przebytych w Turcji, w celu ustalenia prawa do polskich świadczeń (i odwrotnie) oraz
  • transfer świadczeń osobom, zamieszkałym na terytorium drugiej Strony Umowy.

Umowa odgrywa również ważną rolę w funkcjonowaniu polskich i tureckich przedsiębiorców.   Istotną   regulacją    jest    możliwość    delegowania    pracowników,  tj. umożliwienie wysyłania pracowników z terytorium jednego państwa do wykonywania pracy na terytorium drugiego państwa, przy jednoczesnym pozostawieniu pracowników  w systemie ubezpieczenia społecznego państwa delegującego.

Postanowienia umów mają zastosowanie do pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek (także rolniczą), podlegających ustawodawstwu tej Umawiającej się Strony, na terytorium której wykonywana jest praca, jak również do członków ich rodzin i innych osób uprawnionych, pozostałych po śmierci żywiciela.