Prawo ochrony środowiska

Nowy zakaz wprowadzania wód opadowych lub roztopowych

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

(Dz.U. 2017 poz. 1566)

Wejście w życie: 10 września 2021 r.

Na mocy dodanego art. 75a wspomnianej ustawy wprowadzono zakaz wprowadzania wód odpadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych bezpośrednio do wód podziemnych oraz  do urządzeń wodnych, o ile wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.