Prawo karne

Nowe przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020.2122)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

Ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego skarbowego w art. 56e § 1 nowy typ przestępstwa skarbowego zgodnie, z którym osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, która wbrew obowiązkowi płynącemu z ustawy nie składa temu podatnikowi oświadczenia, albo składa je po terminie lub podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Jeżeli zachowanie sprawcy stanowi wypadek mniejszej wagi, czyn ten stanowi jedynie wykroczenie skarbowe.