Prawo pracy

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

Dz.U.2021.2396

Wejście w życie: 1 stycznia 2022 r.

Wedle Rozporządzenia:

  • Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wyniesie 1033 zł za każdy procent trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • Zasiłek chorobowy wyniesie 20 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni,
  • W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 30 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni, jeśli niezdolność spowodowana jest zakażeniem COVID-19.

 

Pobieranie zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dz.U.2021.2331

Wejście w życie: 9 stycznia 2022 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany m.in. w wypadku zamknięcia żłobków, czy klubików dziecięcych przysługiwał będzie nie dłużej niż do 9 stycznia 2022 r.

 

Świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Dz.U.2021.2314

Wejście w życie: 1 stycznia 2022

Ustawa reguluje warunki nabycia prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia wyrównawczego dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki na dziećmi wymagającymi stałej opieki.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Dz.U.2021.1690

Wejście w życie: 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za prace wyniesienie 3010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Dz.U.2020.1342

Częściowe wejście w życie: 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z wchodzącym w życie z dniem 1 stycznia 2022 art. 77 ust. 3 pkt 4 ustawy, do zadań operatora portalu PPK zalicza się informowanie uczestników PPK o wartości środków zgromadzonych na rachunku PPK po uprzedniej weryfikacji ich tożsamości.

 

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Dz.U.2021.423

Wejście w życie zmian: 1 stycznia 2022 r.

Wprowadzony zostaje szereg zmian do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany te dotyczą m.in. procedury zwrotu nienależnie opłaconych składek, informowania płatnika o kwocie nienależnie opłaconych składek, oraz obowiązku przekazywania przez płatników imiennych raportów miesięcznych do ZUS-u.

 

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz. U. z 2021 r. poz. 1133

Wejście w życie zmian: 1 stycznia 2022 r.

W ramach zmian wprowadzanych w systemie ubezpieczeń społecznych nowelizacji uległy przepisy dotyczące świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Wśród wprowadzonych zmian znajdują się m.in.:

  • skrócenie okresu pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni
  • kumulowanie w ramach jednego okresu zasiłkowego okresów nieprzerwanej niezdolności do pracy oraz okresów niezdolności z przerwami nie dłuższymi niż 60 dni
  • podwyższenie zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu do 80 % podstawy wymiaru