Prawo i postępowanie cywilne

Obowiązek dokonywania płatności przez konsumenta za pośrednictwem rachunku płatniczego

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn.zm.

Wejście w życie: 1 stycznia 2022 r.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. do ustawy o prawach konsumenta wprowadzony został nowy przepis, tj. art. 7b, wprowadzający obowiązek dokonywania przez konsumenta płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 20 000,00 zł.

Zgodnie z przywołanym przepisem, konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

Zwolnienie z kosztów sądowych osób ubiegających się o renty na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dz. U. z 2021 r. poz. 2257 z późn. zm.

Wejście w życie: 1 stycznia 2022 r.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. poszerzony został katalog podmiotów zwolnionych od ponoszenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1 pkt 16), zwolniona obowiązku uiszczenia kosztów sądowych jest osoba wnosząca pozew o przyznanie renty na podstawie przepisów art. 444 § 2 lub art. 446 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509) lub występująca z żądaniem udzielenia zabezpieczenia takiego roszczenia.

Zwolnione od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych zostały zatem osoby ubiegające się o dwa rodzaj rent:

  • rentę należną poszkodowanemu, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (art. 444 § 2 k.c.);
  • rentę należną od zobowiązanego do naprawienia szkody osobie, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny lub innej osobie bliskiej w przypadkach wskazanych w przepisie (art. 446 § 2 k.c.)