Prawo gospodarcze i handlowe

Wydłużenie terminów związanych z zatwierdzaniem sprawozdań finansowych 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U.2021. poz. 572) 

Wejście w życie: 30 marca 2021 r. 

Zgodnie z założeniami, dla jednostek z sektora prywatnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zdecydowano się wydłużyć terminy jak niżej: 

Z 30 kwietnia 2021 r. do 31 lipca 2021 r. przedłużono również termin na złożenie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 45 ust. 5 u.p.d.o.f.). 

Zachowano wydłużenie o 6 tygodni terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego dla niektórych spółdzielni oraz innych jednostek (§ 3b rozporządzenia). 

Rozporządzenie przewiduje również wydłużenie terminów dla jednostek sektora finansów publicznych. 

 

Zmiany w zasadach gospodarowania majątkiem ruchomym Skarbu Państwa

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa  (Dz.U.2021.578) 

Wejście w życie: 7 kwietnia 2021 r. 

Opublikowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004). 

Rozporządzenie m.in.: 

  • modyfikuje definicję zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz statuuje zasady gospodarowania nimi i ich likwidacji; 
  • uszczegóławia zasady ustalania wartości składników rzeczowych majątku przy ich zagospodarowaniu; 
  • modyfikuje zasady bieżącej analizy przez organy lub jednostki stanu majątku ruchomego, z uwzględnieniem jego stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania; 
  • ustala zasady postępowania ze zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego o znacznej wartości, w przypadku gdy ich sprzedaż nie dojdzie do skutku z uwagi na zły stan; 
  • modyfikuje zasady sporządzania i elementy pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie składników; 
  • modyfikuje zasady dokonywania darowizn składników rzeczowych majątku ruchomego na rzecz podmiotów takich jak instytucje kultury, szkoły publiczne, fundacje itd. 

Zgodnie z rozporządzeniem, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, zastosowanie znajdują dotychczasowe przepisy rozporządzenia.