Prawo gospodarcze i handlowe

Nowe spółki w wykazie spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu spółek,      w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U.2021.168 z dnia 2021.01.27)

Wejście w życie: 28 stycznia 2021 r.

 

Na mocy rozporządzenia straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 513 oraz z 2021 r. poz. 14) obowiązujące dotąd od 24 marca 2020 r. Poza zmianami o charakterze organizacyjno-porządkowym, do wykazu dodano kilkanaście nowych spółek, w tym m.in. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej,    w których  prawa  wykonuje  Agencja  Rozwoju  Przemysłu  S.A.,  spółki  komunikacyjne, w których prawa wykonuje Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz podmioty, dla których uprawnionym pozostaje w świetle rozporządzenia Minister właściwy ds. transportu.

 

Nowe zasady zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej

 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach

(Dz.U.2020.2114 z dnia 2020.11.30)

Wejście w życie: 1 lutego 2021 r.

 

Rozporządzenie weszło w życie 30 listopada 2020 r., jednak część paragrafów wchodzi  w życie 1 lutego b.r.:

  • przepis dotyczący przekazywania przez podmiot przyjmujący zapis na akcje informacji o   indywidualnym  numerze zapisu objętego  oświadczeniem,       liczbie        akcji poszczególnych rodzajów objętych oświadczeniem oraz dacie i miejscu przyjęcia oświadczenia do podmiotu pośredniczącego oraz podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy osoby, która złożyła to oświadczenie; przepisy dotyczące zasad dokonywania zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane akcje lub zmiany parytetu zamiany;
  • przepisy dotyczące szczegółowych zasad składania w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji.

Rozporządzenie wprowadza również nowe wzory wezwań. Akt jednocześnie uchyla rozporządzenie obowiązujące od 16 września 2017 r.

 

Rozszerzenie katalogu informacji nienaruszających tajemnicy zawodowej na rynku kapitałowym

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20)

Wejście w życie: 28 lutego 2021 r.

Ustawą zmieniającą modyfikuje się postanowienia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Do ustawy stopniowo wprowadzono odpowiednie zmiany porządkowo- terminologiczne (np. zmiana definicji spółki publicznej).

Dnia 28 lutego 2021 r. uzupełnieniu ulegnie natomiast katalog określony w art. 150 ustawy katalog informacji nienaruszających tajemnicy zawodowej na rynku kapitałowym. Do katalogu dodano mocą ustawy, iż nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji stanowiących taką tajemnicę:

przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy, spółce, której akcje są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez tę firmę lub ten bank, lub jej akcjonariuszowi – w przypadku i zakresie określonych w art. 328 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Zmiana ta ma charakter dostosowujący w związku z obowiązkową dematerializacją akcji.