Prawo gospodarcze i gandlowe

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznym

 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznym

(Dz.U.2021.1381)

Wejście w życie: 31 października 2021 r.

Rozporządzeniem określono wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a-g, i oraz j ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43).

Wykaz obejmuje następujące 215 krajowych stanowisk i funkcji publicznych.

 

Zmiana w wykazie spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa

(Dz.U.2021.1782)

Wejście w życie: 8 października 2021 r.

Rozporządzenie uchyla moc obowiązującą rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. poz. 95). Wykaz spółek stanowi załącznik do rozporządzenia.

 

Zmiany w kodeksie spółek handlowych związane z wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych

 

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(Dz.U.2020.2320)

Wejście w życie: 5 października 2021 r.

Zmiany mają charakter dostosowujący w związku z prowadzeniem adresów do doręczeń elektronicznych, co ma jednak znaczenie jeśli chodzi o zwoływanie zgromadzeń, sposób kierowania do wspólników wezwań, sposobu wysłania akcjonariuszowi spółki publicznej listy akcjonariuszy czy zapisu subskrypcji.