Prawo geologiczne i górnicze

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Dz.U.2021.2071

Wejście w życie:  1 grudnia 2021 r.

Dnia 17.11.2021 została opublikowana nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone nowelizacją  zmiany umożliwiają przedsiębiorstwom górniczym  od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zbywanie nieodpłatnie na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (zwana dalej SRK S.A.) kopalni, zakładu górniczego lub jego  oznaczonej części prowadzającego wydobycie węgla kamiennego lub roboty górnicze celem przeprowadzenia  ich likwidacji.

W związku z powyższym, nowelizacją przedłużono również możliwość skorzystania przez pracowników likwidowanych kopalń z pakietów osłonowych takich jak:

  • urlop górniczy (pod warunkiem nabycia uprawnień emerytalnych przez pracownika najpóźniej do 01.01.2028 r.)
  • urlop dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla (pod warunkiem nabycia uprawnień emerytalnych przez pracownika najpóźniej do 01.01.2027 r.) lub
  • jednorazowej odprawy pieniężnej.

Z przedmiotowych instrumentów osłonowych pracownik może skorzystać jeden raz.

Pracownicy korzystający ww. urlopów, jeśli nabyli do niego uprawnienie po dniu 1.12.2021 r. będą otrzymywać 80% miesięcznego wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Wysokość jednorazowej odprawy pieniężnej to 120.000,00 zł. Odprawa przysługuje pracownikom nieposiadającym uprawnień do urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla zatrudnionym w dniu zbycia, którzy posiadają  co najmniej roczny staż w przedsiębiorstwie górniczym i byli zatrudnienia na powierzchni lub w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla lub pod ziemią.

Osobie korzystającej z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla i otrzymującej świadczenie socjalne nie przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej, nagrody z okazji „Dnia Górnika” oraz dodatkowej nagrody rocznej, określonych w przepisach prawa pracy, obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, w którym osoba ta jest zatrudniona.

Pracownikom i byłym pracownikom kopalni postawionej w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nadal SRK SA będzie wypłacać rentę wyrównawczą, która została przyznana na podstawie prawomocnego wyroku sądu, ugody zawartej przed sądem albo ugody zawartej między kopalnią a pracownikiem lub byłym pracownikiem.

Nowelizacja ustala również zasady finansowania świadczeń osłonowych i procesu likwidacji do końca 2027 r.