Prawo energetyczne i środowiskowe

Określenie wysokości opłaty emisyjnej

 

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U z 2021 r. poz. 802)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r.

 

Aktualnie na mocy zapisu dodanego wspomnianym aktem prawnym, przy określaniu wysokości opłaty emisyjnej stosowane będą odpowiednio przepisy art. 27 ust. 4-6a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2020 r. poz. 722,        z późn. zm.). Nadto, podmiot obowiązany do uiszczania przedmiotowej opłaty będzie zobowiązany składać informację o opłacie emisyjnej odpowiednio właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo naczelnikowi urzędu celno- skarbowego oraz  obliczać  i  wpłacać  opłatę  emisyjną  w  terminach  wskazanych  w ustawie.

 

Odpady

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i tryby wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

(Dz.U. z 2021 r. poz. 779)

Wejście w życie: 30 czerwca 2021 r.

Akt wprowadza zapisy umożliwiające niezwłoczne usunięcie odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Powyższego będzie mógł dokonać właściwy  organ,  który  podejmie  działania  polegające  na  usunięciu  odpadów     i gospodarowaniu nimi. Dodatkowo, na mocy powyższego aktu prawnego zostanie określony maksymalny stosunek udziału masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych na terenie kraju do masy wytworzonych odpadów komunalnych na terenie kraju. Powyższy stosunek będzie mógł wynosić nie więcej niż 30%. W konsekwencji powyższego, Minister właściwy do spraw środowiska określi w drodze rozporządzenia listę instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Tym samym, odpady komunalne oraz odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych będą mogły być przekształcane termicznie wyłącznie w instalacjach ujętych w powyższej liście. Nadto, we wspomnianym akcie znajdą się przepisy na mocy których kary administracyjne będą mogły być również wymierzane m. in. za transport odpadów oraz ich magazynowanie niezgodne z wymaganiami jak również za przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych)  odpadów  komunalnych   do   termicznego   przekształcania   niezgodnie z przepisami.