Prawo energetyczne i środowiskowe

Ograniczenia w poborze gazu ziemnego 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i tryby wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz.U. z 2021. R. poz. 549) 

Wejście w życie: 10 kwietnia 2021 r. 

Akt wdraża określenia sposobów wprowadzania ograniczeń oraz rodzaje odbiorców objętych ograniczeniami. Ponadto, rozporządzenie wprowadza regulacje w przedmiocie zakresu i okresu ochrony odbiorców przed wprowadzonymi ograniczeniami oraz zakresu planów wprowadzania ograniczeń. We wspomnianym akcie znajdują się również przepisy traktujące o sposobie podawania do publicznej wiadomości informacji o ograniczeniach oraz sposobie współdziałania operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorów systemów magazynowania gazu ziemnego z operatorem systemu przesyłowego gazowego w okresie trwania ograniczeń, w tym zakres przekazywanych informacji. 

 

Obowiązek farmaceuty w zakresie informowania o przechowywaniu i utylizacji leków 

 

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty  (Dz.U. z 2021 r. poz. 97) 

Wejście w życie: 16 kwietnia 2021 r. 

Na mocy art. 28 wspomnianej ustawy na farmaceutę nałożono obowiązek informowania pacjenta o zasadach przechowywania i utylizowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 

 

BDO – sprawozdania 

 

15 kwietnia 2021 r. upływa termin na: 

wniesienie opłaty recyklingowej za I kwartał 2021 r. określonej w art. 40c Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2020.1114). 

30 kwietnia 2021 r. upływa termin na:

  • złożenie oświadczeń stanowiących podstawę do naliczenia opłat za usługi wodne za pierwszy kwartał 2021 r. określonych w art. 552 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 poz.1566); 
  • złożenie kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za I kwartał 2021 r. określonych w art. 90 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622); 
  • złożenie rocznego audytu zewnętrznego w organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w zakładzie przetwarzania ZSEiE określonego w art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015 poz. 1688); 
  • przeprowadzenie rocznego audytu przez przedsiębiorców prowadzących recykling lub odzysk odpadów opakowaniowych, eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych określonego w art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013. poz. 888)