Prawo energetyczne i środowiskowe

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności, pomiary substancji w powietrzu, pomiary promieniowania elektromagnetycznego

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania o marnowanej żywności oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności z dnia 5  grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2246)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziom substancji w powietrzu z dnia 11 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2279)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z dnia  15 grudnia 2020 r.(Dz.U. z 2020 r. poz. 2311)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

 

Powyższe akty wydane przez Ministra Klimatu i Środowiska precyzują technikalia związane z pomiarami oraz raportowaniem określonych danych.

 

Centralna   ewidencja   emisyjności   budynków. Ekologiczny   Fundusz   Poręczeń  i Gwarancji

 

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

Centralna ewidencja emisyjności budynków obejmować będzie dane dotyczących stanu energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach, czy też źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródła energii elektrycznej, źródła spalania paliw.

Ustawa  rozbudowuje  również  katalog  prac,  które  mogą  zostać  współfinansowanie   w  ramach  przedsięwzięć  niskoemisyjnych  ze  środków  Funduszu  oraz  wydłużono    w określonych przypadkach okres na wywiązani się z postanowień porozumienia zawartego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo  powołano  Ekologiczny  Fundusz   Poręczeń   i   Gwarancji   (uwzględniony w regulacjach ustawy Prawo Ochrony Środowiska), którego środki przeznacza się na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń lub gwarancji na rzecz kredytobiorców lub pożyczkobiorców w ramach wskazanych przez Narodowy Fundusz rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych obejmujących projekty z zakresu ochrony środowiska.

 

System Informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet”

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Systemu Informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet” z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.2386)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

 

W ramach portalu mają być zbierane dane dotyczące badania i oceny stanu środowiska m.in. w zakresie: jakości powietrza, jakości wód powierzchniowych, poziomu pól elektromagnetycznych, stanu akustycznego środowiska,

Dostęp do portalu: https://ekoinfonet.pl/

 

Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

 

Zatwierdzona: przez Radę Ministrów 2 lutego 2021 r.

Jako dokument strategiczny PEP2040 wyznacza ramy transformacji energetycznej, opierając się na trzech filarach:

  • sprawiedliwej transformacji;
  • zeroemisyjnym systemie energetycznym;
  • dobrej jakości powietrza.