Prawo cywilne

Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej przedmiotem zapisu windykacyjnego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 z późn. zm.)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. w życie weszła nowelizacja przepisu art. 9811 § 2 k.c., która rozszerzyła katalog przedmiotów zapisu windykacyjnego. Co za tym idzie, na mocy art. 9811 § 2 pkt 5 k.c., powstała możliwość ustanowienia w testamencie zapisu windykacyjnego, przedmiotem którego będzie ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej (ogół praw i obowiązków komplementariusza).

Przed nowelizacją istniała jedynie możliwość uczynienia zapisu windykacyjnego udziałów  w spółce z o.o. lub akcji w spółce akcyjnej.

 

Nabycie części uprawnień konsumenckich przez niektórych przedsiębiorców

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 z późn. zm.)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

Styczniowa nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta rozszerzyła ochronę zarezerwowaną dotąd wyłącznie dla konsumentów, na niektórych przedsiębiorców – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają     z innymi przedsiębiorcami, umowy związane bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lecz niemające dla nich zawodowego charakteru. Zawodowy charakter umowy oceniać powinno się na podstawie rodzaju wykonywanej przez osobę fizyczną – przedsiębiorcę działalności wskazanej w CEIDG. Jeśli przedmiot umowy nie będzie związany z wykonywaną przez osobę fizyczną – przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, przedsiębiorca nabędzie uprawnienia konsumenckie wskazane poniżej. Będzie to miało miejsce przykładowo w przypadku prawnika, czy lekarza kupującego samochód służbowy lub ekspres do kawy.

W wyżej opisanych przypadkach do osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą będą miały zastosowanie przepisy:

dotyczące niedozwolonych postanowień umownych  (klauzul  abuzywnych)  określone w art. 3851-3853 k.c.;

określające uprawnienia konsumenckie wynikające z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej z wyjątkiem zakazu ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi (art. 556-576 k.c.) oraz wyłączające możliwość utraty uprawnień z rękojmi przez przedsiębiorcę, a także uprawnienia sprzedawcy związane ze zwłoką kupującego z odebraniem rzeczy (art. 563 oraz art. 567 § 2 k.c.);

kształtujące prawo do odstąpienia, w terminie 14 dni, od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (art. 27-38a ustawy o prawach konsumenta).