Prawo cywilne

Wymóg niekaralności przy prowadzeniu działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1561 z późn.zm.)

Wejście w życie: 31 października 2021 r.

Z dniem 31 października 2021 r. wprowadzony zostanie wymóg niekaralności przy prowadzeniu działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zgodnie z dodanym do ustawy o gospodarce art. 180a, działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami może być wykonywana przez:

1) osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, lub umyślne przestępstwo skarbowe