Prawo cywilne

Ograniczenie jawności rozprawy, zmiany w liczebności składów orzekających oraz doręczenia elektroniczne

 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego(Dz.U. z 2021 r., poz. 11 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1023 z późń.zm.)

Wejście w życie: 3 lipca 2021 r.

 

Kolejna nowelizacja „ustawy covidowej” wprowadza kolejne zmiany w zasadach przeprowadzania rozpraw w sprawach cywilnych. Od 3 lipca 2021 r., zgodnie z nowym brzmieniem art.. 15zzs1, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego:

  • zasadą są rozprawy i posiedzenia zdalne – od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można odstąpić tylko w przypadku, gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a ich przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących;
  • przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego, a przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego nie jest konieczne;
  • w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego; prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. Zasada ta nie ma zastosowania do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Na wniosek strony lub osoby wezwanej zgłoszony na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego sąd zapewni jej możliwość udziału w posiedzeniu zdalnym w budynku sądu, jeśli strona lub osoba wezwana wskaże we wniosku, że nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających udział w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem sądu.

Ponadto, „ustawa covidowa” wprowadza rewolucyjną zmianę w doręczeniach pism procesowych profesjonalnym pełnomocnikom procesowym. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach prowadzonych w sposób określony w art. 15zzs1, w pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej podaje się adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z sądem. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma.

Co więcej, w wyżej wskazanym okresie, w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu. Datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym. W przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym. Doręczenie pisma za  pośrednictwem   portalu   informacyjnego   wywołuje   skutki   procesowe   określone  w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego.

Ustawa przewiduje również wyjątek od opisanej zasady doręczania – obligatoryjne wydanie przez przewodniczącego zarządzenia o odstąpienia od doręczenia pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego, jeżeli doręczenie jest niemożliwe ze względu na charakter pisma.

 

Wprowadzenie możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym

 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 11 z późn.zm.)

Wejście w życie: 3 lipca 2021 r.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza możliwość przeprowadzenia „zdalnego” przetargu w przypadku egzekucji z nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości   w drodze licytacji elektronicznej przeprowadza się na wniosek wierzyciela. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a warunkiem udziału w przetargu przeprowadzonym w tym trybie jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.