Prawo ochrony środowiska

Zmiana ustawy o odpadach oraz innych ustaw

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustawy

Dz.U.2021.2151

Wejście w życie: 1 stycznia 2022 r.

Powyższy akt wprowadza narzędzia mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu nowych odpadów, zredukowanie ich ilości oraz zniwelowanie ich negatywnego wpływu na środowisko. Dodanym rozdziałem 2a wprowadza się listę czynności stanowiących zapobieganie powstawaniu odpadów. W powyższych działaniach wymieniono m. in. zachęcanie do darowania produktów spożywczych, dążeniu do przeciwdziałania powstawaniu oraz przedostawaniu się odpadów do środowiska morskiego jak również wspieranie dostępności części zamiennych do urządzeń w celu ich naprawy oraz minimalizacji konieczności wymieniania wadliwego sprzętu na nowy. Ponadto, dzięki przepisom zmienionej ustawy wyszczególniono koszty gospodarowania odpadami oraz wskazano nowe obowiązki podmiotów wprowadzających produkty o których traktuje art. 22 a. Uregulowany został również status odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Nadto, warto podkreślić, iż powyższym aktem dodano do ustawy odpadowej wymagania dotyczące ograniczania poziomu składowania odpadów komunalnych oraz zdefiniowanie sposobu obliczania tych poziomów. Natomiast w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym wprowadzono zmianę definicji opakowań wielomateriałowych.

 

BDO sprawozdania

15 stycznia upływa termin:

30 stycznia upływa termin:

31 stycznia upływa termin: